Πώς γίνεται:

Ο πλήρης καθετηριασμός της καρδιάς γίνεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και περιλαμβάνει τον αριστερό και τον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό. Ο καθετηριασμός της καρδιάς πραγματοποιείται με την εισαγωγή καθετήρων από μία περιφερική αρτηρία ή φλέβα με τοπική αναισθησία και προώθησή τους στις καρδιακές κοιλότητες.

Ο αριστερός καρδιακός καθετηριασμός περιλαμβάνει την στεφανιογραφία και την αριστερή κοιλιογραφία, καθώς και καταγραφή των πιέσεων από την ανιούσα θωρακική αορτή και την αριστερή κοιλία. Ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός γίνεται με εισαγωγή καθετήρα στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και την πνευμονική αρτηρία όταν υπάρχει ένδειξη για αιμοδυναμική παρακολούθηση και καταγραφή των πιέσεων εντός των καρδιακών κοιλοτήτων. Κατά την διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού μπορεί να γίνει λήψη δειγμάτων αίματος για προσδιορισμό του κορεσμού σε οξυγόνο.

Τι προσφέρει:

Ο πλήρης καρδιακός καθετηριασμός προσφέρει αφενός την απεικόνιση των διαφόρων καρδιακών κοιλοτήτων και αγγείων, όταν γίνεται κατάλληλη έγχυση σκιαγραφικής ουσίας, αφετέρου την ακριβή μέτρηση των πιέσεων στις διάφορες καρδιακές κοιλότητες.

Πότε γίνεται:

Κύρια ένδειξη του αριστερού καρδιακού καθετηριασμού αποτελεί η στεφανιαία νόσος, σε όλες τις κλινικές μορφές της (έμφραγμα μυοκαρδίου – οξέα στεφανιαία σύνδρομα, σταθερή και ασταθής στηθάγχη). Ο αριστερός καρδιακός καθετηριασμός ενδείκνυται και για τον έλεγχο της βαρύτητας της στένωσης της αορτικής βαλβίδας, του βαθμού της  απόφραξης στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας σε υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια και την εκτίμηση της βαρύτητας της ανεπάρκειας της αορτικής ή της μιτροειδούς βαλβίδας.

Ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός διενεργείται κυρίως σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες και συγγενείς καρδιοπάθειες, όταν η μέτρηση των πιέσεων των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, αλλά και της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλιάς (πίεση ενσφήνωσης πνευμονικής αρτηρίας με καθετήρα Swan Ganz) είναι απαραίτητη για την σωστή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής για διάφορες καρδιοπάθειες. Επίσης, διενεργείται δεξιός καρδιακός καθετηριασμός όταν θέλουμε επεμβατικό υπολογισμό της καρδιακής παροχής, αλλά και των αντιστάσεων των πνευμονικών αγγείων. Με την ραγδαία εξέλιξη κυρίως των υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών, αλλά και άλλων αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων, όπως η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, η διενέργεια του δεξιού διαγνωστικού καθετηριασμού έχει περιοριστεί σε επιλεγμένα περιστατικά.

Αφήστε Μήνυμα