Πώς γίνεται:

Ο προεγχειρητικός έλεγχος έχει να κάνει με την εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου του ασθενούς για εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ο κίνδυνος που διατρέχει ο ασθενής σε ένα μη καρδιακό χειρουργείο, εξαρτάται από το επείγον της επέμβασης, τον τύπο της επέμβασης, την διάρκεια της, την ενδεχόμενη απώλεια αίματος κ.α. Βάσει του χειρουργικού κινδύνου οι επεμβάσεις διακρίνονται σε χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου.

Από την πλευρά του ασθενούς, ο περιεγχειρητικός κίνδυνος καθορίζεται από την γενικότερη κατάσταση της υγείας του, από την λειτουργική ικανότητα του, τους προδιαθεσικούς παράγοντες καθώς και τα συνοδὰ νοσήματα του.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει την λήψη του ιστορικού του ασθενούς, την κλινική εξέταση, την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων και την διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διενέργεια και άλλων καρδιολογικών εξετάσεων, όπως το υπερηχοκαρδιογράφημα, η δοκιμασία κόπωσης, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, ακόμα και η στεφανιογραφία.

Τι μας προσφέρει:

Ο προεγχειρητικός έλεγχος μας προσφέρει την εκτίμηση του κινδύνου που έχει ο ασθενής να εκδηλώσει κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα κατά την περιεγχειρητική περίοδο, σε ένα μη καρδιακό χειρουργείο. Με την διενέργεια των κατάλληλων εξετάσεων και την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος που διατρέχει ο ασθενής.

Πότε γίνεται:

Ο καρδιολογικός προεγχειρητικός έλεγχος ζητείται από τους χειρουργούς ουσιαστικά πριν από οποιοδήποτε χειρουργείο.

Αφήστε Μήνυμα